Czwartek, 11 lutego 2016 r.
Strona główna EDUKACJA EKOLOGICZNA Konkursy ekologiczne
WYSZUKIWARKA
ODBIORY
BIP
WFOS
NAGRODY
pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
Lider Polskiej Ekologii
AUDYCJE RADIOWE
MULTIMEDIA
Stronę odwiedziło w 2016 roku 202378 osób.
(ogółem 5190509)


Konkursy ekologiczne - Konkurs fotograficzny - VIII edycja

konkurs skierowany do uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkół podstawowych (klasy IV-VI), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu fotograficznego będącego częścią działań edukacyjnych realizowanych przez Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na  terenie jego działania.
 2. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej części Regulaminu zwanym Związkiem.
 3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z placówek z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz Gmin: Kosakowo, Wejherowo, Szemud.
 4. Temat konkursu fotograficznego: „Ekokonsument zasobów - człowiek w harmonii z przyrodą
 5. Cel konkursu:
  • rozumienie znaczenia i konieczności ochrony środowiska naturalnego;
  • poznanie zachowań mogących wpływać bezpośrednio na ochronę przyrody, np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy, segregacja odpadów;
  • znajomość racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej (rozwój indywidualny) oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającej rozwojowi społecznemu;
  • zwiększenie zakresu korzystania z obserwacji bezpośrednich dokonywanych przez uczniów w trakcie zajęć w terenie i wycieczek oraz jak najczęstsze nawiązywanie do regionu, w którym uczeń mieszka.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.
 7. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w pkt.4, upływa z dniem 31 grudnia 2015r. (w przypadku przesyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego). W momencie nadesłania zgłoszenia w placówce rozpoczyna się konkurs.
 8. Czas trwania konkursu:
  • od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 31 marca 2016 r.,
  • ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku – 31 marca 2016 r.,
  • ocena Komisji – do 15 kwietnia 2016 r.,
  • umieszczenie zestawienia wyników na stronie WWW Związku (www.kzg.pl) do 31 maja 2016 r.,
  • wręczenie nagród – czerwiec 2015r.
 9. Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
  • konkurs przebiega w następujących kategoriach:
   • szkoły podstawowe (klasy IV-VI),
   • gimnazja,
   • szkoły ponadgimnazjalne;
  • dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku Zespołów Szkół (z czego każdy koordynator reprezentuje daną placówkę); za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest szkolny koordynator.;
  • Szkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji „nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” (formularz do pobrania ze strony internetowej Związku www.kzg.pl zakładka edukacja ekologiczna  aktualna oferta edukacyjna), w którym podaje „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia o podpis i pieczęć dyrektora szkoły. Uzupełniony formularz wraz z wybranymi fotografiami konkursowymi oraz ich opisem, dostarcza do siedziby Związku osobiście (na pendrive) lub przesyła e- mailem, zgodnie z harmonogramem (patrz. str. 10).;
  • uczniowie wykonują fotografie indywidualnie pod opieką szkolnego koordynatora konkursu oraz/lub „nauczycieli realizujących”;,
  • jeden uczeń nadsyła jedną fotografię wykonaną w swoim regionie tzn.: na terenie swojej gminy lub pozostałych gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,;
  • temat „Ekokonsument zasobów – człowiek w harmonii z przyrodą” ma przedstawiać na fotografii miejsca pierwotnie zamieszkałe przez przyrodę wtórnie otoczone przez człowieka, (np. ścieżki ekologiczne w lasach/parkach pośród wybudowanych osiedli lub domków jednorodzinnych, domki letniskowe powstałe przy jeziorach z poszanowaniem otaczającej je przyrody). Miejsca szczególne, które z czasem przekształcane były na tereny zurbanizowane jednak zachowały swoje piękno, stanowiąc ostatnią ostoję przyrody w świecie człowieka. Innym pomysłem może być ukazanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii stworzonych przez człowieka z poszanowaniem i w celu ochrony środowiska naturalnego. Zdjęcia powinny być wykonywane na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”;
  • fotografię należy przesłać na adres mailowy: dos@kzg.pl wraz z opisem:
   • imię i nazwisko autora zdjęć,
   • klasa, adres szkoły,
   • nazwisko nauczyciela prowadzącego nadzór nad konkursem,
   • tytuł pracy,
   • miejsce i data wykonania fotografii,
   • opis zdjęcia (max. 2 zdania o miejscu wykonania; uzasadnienie wyboru itp.),
  • w przypadku wysyłki plików cyfrowych należy uwzględnić następującą specyfikację:
   • Format: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość),
   • Rozdzielczość: min 300 dpi,
   • Plik nie większy niż 5 MB,
  • zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, nasycenie);
  • nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji; nie można także dokonywać fotomontaży.
 10. Ocena zdjęć:
  • ocenie podlega m.in. treść, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii, a także zgodność z tematem konkursu;
  • komisja przeprowadzi ocenę fotografii i spośród nich wybierze prace, którym przyzna I, II i III miejsce wg kryteriów podanych w pkt.9a Regulaminu; Komisja może przyznać również wyróżnienia;
  • w przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród;
 11. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów: sprzęt sportowy, książki.
 12. Uczestnik składając fotografię w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
 14. Zestawienie wszystkich wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej Związku www.kzg.pl do 29 kwietnia 2016r. w dziale Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych.;
 15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły na początku czerwca 2016 r.
 16. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
 17. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i żadne odwołania od niej nie przysługują.
 18. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.
 

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×