Sobota, 23 lipca 2016 r.
Strona główna EDUKACJA EKOLOGICZNA Konkursy ekologiczne
WYSZUKIWARKA
ODBIORY
WYNIKI KONKURSÓW
BIP
WFOS
NAGRODY
pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
Lider Polskiej Ekologii
AUDYCJE RADIOWE
MULTIMEDIA
Stronę odwiedziło w 2016 roku 1038651 osób.
(ogółem 6026782)


Konkursy ekologiczne - Konkurs fotograficzny - VIII edycja

konkurs skierowany do uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkół podstawowych (klasy IV-VI), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu fotograficznego będącego częścią działań edukacyjnych realizowanych przez Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na  terenie jego działania.
 2. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej części Regulaminu zwanym Związkiem.
 3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z placówek z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz Gmin: Kosakowo, Wejherowo, Szemud.
 4. Temat konkursu fotograficznego: „Ekokonsument zasobów - człowiek w harmonii z przyrodą
 5. Cel konkursu:
  • rozumienie znaczenia i konieczności ochrony środowiska naturalnego;
  • poznanie zachowań mogących wpływać bezpośrednio na ochronę przyrody, np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy, segregacja odpadów;
  • znajomość racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej (rozwój indywidualny) oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającej rozwojowi społecznemu;
  • zwiększenie zakresu korzystania z obserwacji bezpośrednich dokonywanych przez uczniów w trakcie zajęć w terenie i wycieczek oraz jak najczęstsze nawiązywanie do regionu, w którym uczeń mieszka.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.
 7. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w pkt.4, upływa z dniem 31 grudnia 2015r. (w przypadku przesyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego). W momencie nadesłania zgłoszenia w placówce rozpoczyna się konkurs.
 8. Czas trwania konkursu:
  • od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 31 marca 2016 r.,
  • ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku – 31 marca 2016 r.,
  • ocena Komisji – do 15 kwietnia 2016 r.,
  • umieszczenie zestawienia wyników na stronie WWW Związku (www.kzg.pl) do 31 maja 2016 r.,
  • wręczenie nagród – czerwiec 2015r.
 9. Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
  • konkurs przebiega w następujących kategoriach:
   • szkoły podstawowe (klasy IV-VI),
   • gimnazja,
   • szkoły ponadgimnazjalne;
  • dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku Zespołów Szkół (z czego każdy koordynator reprezentuje daną placówkę); za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest szkolny koordynator.;
  • Szkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji „nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” (formularz do pobrania ze strony internetowej Związku www.kzg.pl zakładka edukacja ekologiczna  aktualna oferta edukacyjna), w którym podaje „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia o podpis i pieczęć dyrektora szkoły. Uzupełniony formularz wraz z wybranymi fotografiami konkursowymi oraz ich opisem, dostarcza do siedziby Związku osobiście (na pendrive) lub przesyła e- mailem, zgodnie z harmonogramem (patrz. str. 10).;
  • uczniowie wykonują fotografie indywidualnie pod opieką szkolnego koordynatora konkursu oraz/lub „nauczycieli realizujących”;,
  • jeden uczeń nadsyła jedną fotografię wykonaną w swoim regionie tzn.: na terenie swojej gminy lub pozostałych gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,;
  • temat „Ekokonsument zasobów – człowiek w harmonii z przyrodą” ma przedstawiać na fotografii miejsca pierwotnie zamieszkałe przez przyrodę wtórnie otoczone przez człowieka, (np. ścieżki ekologiczne w lasach/parkach pośród wybudowanych osiedli lub domków jednorodzinnych, domki letniskowe powstałe przy jeziorach z poszanowaniem otaczającej je przyrody). Miejsca szczególne, które z czasem przekształcane były na tereny zurbanizowane jednak zachowały swoje piękno, stanowiąc ostatnią ostoję przyrody w świecie człowieka. Innym pomysłem może być ukazanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii stworzonych przez człowieka z poszanowaniem i w celu ochrony środowiska naturalnego. Zdjęcia powinny być wykonywane na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”;
  • fotografię należy przesłać na adres mailowy: dos@kzg.pl wraz z opisem:
   • imię i nazwisko autora zdjęć,
   • klasa, adres szkoły,
   • nazwisko nauczyciela prowadzącego nadzór nad konkursem,
   • tytuł pracy,
   • miejsce i data wykonania fotografii,
   • opis zdjęcia (max. 2 zdania o miejscu wykonania; uzasadnienie wyboru itp.),
  • w przypadku wysyłki plików cyfrowych należy uwzględnić następującą specyfikację:
   • Format: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość),
   • Rozdzielczość: min 300 dpi,
   • Plik nie większy niż 5 MB,
  • zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, nasycenie);
  • nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji; nie można także dokonywać fotomontaży.
 10. Ocena zdjęć:
  • ocenie podlega m.in. treść, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii, a także zgodność z tematem konkursu;
  • komisja przeprowadzi ocenę fotografii i spośród nich wybierze prace, którym przyzna I, II i III miejsce wg kryteriów podanych w pkt.9a Regulaminu; Komisja może przyznać również wyróżnienia;
  • w przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród;
 11. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów: sprzęt sportowy, książki.
 12. Uczestnik składając fotografię w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
 14. Zestawienie wszystkich wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej Związku www.kzg.pl do 29 kwietnia 2016r. w dziale Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych.;
 15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły na początku czerwca 2016 r.
 16. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
 17. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i żadne odwołania od niej nie przysługują.
 18. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.
 

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×