Czwartek, 21 sierpnia 2014 r.
Strona główna EDUKACJA EKOLOGICZNA Konkursy ekologiczne
WYSZUKIWARKA
NAGRODY
pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Lider Polskiej Ekologii
MULTIMEDIA
BIP
BIP
Stronę odwiedziło w 2014 roku 607388 osób.
(ogółem 3203237)

Konkursy ekologiczne - Konkurs fotograficzny - VI edycja

konkurs skierowany do uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkół podstawowych (klasy IV-VI), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu fotograficznego będącego częścią działań edukacyjnych realizowanych przez Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na  terenie jego działania.
 2. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej części Regulaminu zwanym Związkiem.
 3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z placówek z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz Gmin: Kosakowo, Wejherowo, Szemud.
 4. Temat konkursu fotograficznego: „Człowiek w przyrodzie
 5. Cel konkursu:
  • pokazanie zmian w przyrodzie w najbliższym otoczeniu ucznia;
  • rozumienie znaczenia i konieczności ochrony przyrody, odpowiedzialne korzystanie z dóbr przyrody;
  • uświadomienie młodzieży, że ekosystemy są powiązane różnorodnymi zależnościami;
  • kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej (rozwój indywidualny) oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającej rozwojowi społecznemu;
  • zwiększenie zakresu korzystania z obserwacji bezpośrednich dokonywanych przez uczniów w trakcie zajęć w terenie i wycieczek oraz jak najczęstsze nawiązywanie do regionu, w którym uczeń mieszka.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, potwierdzonego przez dyrekcję placówki zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, wraz z podaniem imienia i nazwiska nauczyciela sprawującego nadzór nad konkursem - koordynatora konkursu. Możliwe jest także przesłanie zgłoszenia faksem, nr: (58) 624-75-15. Formularze zgłoszeniowe należy pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska.
 7. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w pkt.4, upływa z dniem 31 grudnia 2013r. (w przypadku przesyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego). W momencie nadesłania zgłoszenia, w placówce rozpoczyna się konkurs.
 8. Czas trwania konkursu:
  • od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 31 marca 2014r.,
  • ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku – 31 marzec 2014r.,
  • ocena Komisji – do 18 kwietnia 2014r.,
  • umieszczenie zestawienia wyników na stronie WWW Związku (www.kzg.pl) do 30 maja 2014r.,
  • wręczenie nagród – czerwiec 2013r.
 9. Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
  • konkurs przebiega w następujących kategoriach:
   • szkoły podstawowe (klasy IV-VI),
   • gimnazja,
   • szkoły ponadgimnazjalne;
  • Dyrektor szkoły wyznacza „koordynatora konkursu”, tj. nauczyciela odpowiedzialnego za kontakt ze Związkiem, o którym mowa w pkt.6;
  • uczniowie wykonują fotografie indywidualnie pod opieką nauczyciela;
  • jeden uczeń nadsyła jedną fotografię wykonaną w swoim regionie tzn.: na terenie swojej gminy lub pozostałych gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
  • temat „Człowiek w przyrodzie” ma przedstawiać na fotografii relacje między człowiekiem a przyrodą w różnych możliwych aspektach, gdzie przyroda kształtuje człowieka i jednocześnie jest modelowana według idei i planów człowieka, m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej, odpadowej;
  • fotografię należy przesłać na adres mailowy: dos@kzg.pl wraz z opisem:
   • imię i nazwisko autora zdjęć,
   • klasa, adres szkoły,
   • nazwisko nauczyciela prowadzącego nadzór nad konkursem,
   • tytuł pracy,
   • miejsce i data wykonania fotografii,
   • opis zdjęcia (max. 2 zdania o miejscu wykonania; uzasadnienie wyboru itp.),
  • w przypadku wysyłki plików cyfrowych należy uwzględnić następującą specyfikację:
   • Format: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość),
   • Rozdzielczość: min 300 dpi,
   • Plik nie większy niż 5 MB,
  • zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, nasycenie);
  • nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji; nie można także dokonywać fotomontaży.
 10. Ocena zdjęć:
  • ocenie podlega m.in. treść, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii, a także zgodność z tematem konkursu;
  • komisja przeprowadzi ocenę fotografii i spośród nich wybierze prace, którym przyzna I, II i III miejsce wg kryteriów podanych w pkt.9a Regulaminu; Komisja może przyznać również wyróżnienia;
  • w przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród;
 11. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów: sprzęt sportowy, książki.
 12. Uczestnik składając fotografie w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
 14. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły/Przedszkola w terminie do 30 maja 2014r.
 16. Zestawienie wszystkich wyników zostanie dodatkowo umieszczone na stronie internetowej Związku www.kzg.pl do 30 maja 2014r w dziale Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych.
 17. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
 18. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i żadne odwołania od niej nie przysługują.
 19. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.
 

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×